Betingelser

Betingelser og abonnementsvilkår for P-abonnement i P-huset i Levysgade i Horsens

 

Levysgade ApS
c/o CEGO
Lauritzens Plads 1, 4
DK-9000 Aalborg 

CVR. nr. 35393986

Levysgade ApS kan kontaktes via info@phus.dk, eller via kontaktformular på www.phus.dk.

Herunder finder du:

  • Vilkår og betingelser for korttidsparkering

  • Vilkår og betingelser for abonnementsparkering 


AFTALE

Ved gennemført reservation af parkeringsplads indgås en aftale mellem enhver forbruger (”Kunden”) og Levysgade ApS, c/o CEGO, Lauritzens Plads 1, 4, DK-9000 Aalborg, CVR. nr. 35393986 (“Levysgade ApS”).

Når reservation af parkering er bekræftet, stiller Levysgade ApS en parkeringsplads til rådighed for Kunden på det selvvalgte tidspunkt og parkeringsanlæg. Parkeringspladsen i det valgte parkeringsanlæg er uspecificeret.

Levysgade ApS kan kontaktes via mail på: info@phus.dk 

 

 

ABONNEMENTS PARKERING

Bestilling af parkering skal ske online på www.phus.dk. 

Ved reservation skal der vælges parkeringsanlæg og reservationsperiode.

Bestilling af abonnement skal ske senest 24 timer før, parkeringen ønskes påbegyndt.

Når bestilling og betaling er gennemført, vil Kunden modtage en bekræftelse på skærmen samt på mail til den mailadresse, Kunden har oplyst i forbindelse med reservationen. Bekræftelsen indeholder bl.a. oplysninger om den valgte reservationsperiode og parkeringsanlæg. Kunden har således kun krav på fri afbenyttelse i P Huset i den valgte periode, og på de etager kunden har købt rettighed til. Der er ingen garanti for ledighed i parkeringshuset.

Bestilling er bindende, og aftalen er endelig, når bekræftelsen er modtaget.

 

 

PRIS

De anførte priser er i danske kroner inkl. moms.

Levysgade ApS tager forbehold for prisfejl, prisændringer og opdateringsfejl.

 

 

BETALING

Prisen for parkering afhænger perioden, som parkeringen varer.

Ved betaling med kreditkort skal der indtastes kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

Som minimum skal der altid betales for parkering i den fulde periode.
Dette gælder uanset, om hele den valgte periode udnyttes eller ej, medmindre Kunden er berettiget til at fortryde reservationen.

Kundens benyttelse af parkeringshuset regnes fra det tidspunkt, hvor Kunden faktisk påbegynder parkeringen og indtil Kundens udkørsel fra parkeringsanlægget. 

Hvis bilen ikke parkerer i P-huset i aftaleperioden så refunderes der ikke for den periode, som parkerings-retten ikke bliver benyttet.

Forlades parkeringsanlægget først efter udløb af abonnementsperioden ophør, skal der betales for den ekstra parkeringstid, som følge af den manglende rettidige afhentning af køretøjet. Dette gælder uanset årsagen hertil. Der skal betales for den ekstra parkeringstid, før anlægget forlades, og prisen vil være i henhold til de til enhver tid gældende takster i parkeringsanlægget. 

 

FORTRYDELSESRET (gælder kun privatforbrugere)

Kunden kan fortryde reservationen efter reglerne i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som regnes fra den dag, hvor reservationen blev foretaget.

Udløber fristen på 14 dage på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal Kunden underrette Levysgade ApS og kan foretage sin annullering enten online eller via telefon, e-mail eller brev. 

Giver Kunden skriftligt underretning til Levysgade ApS pr. brev eller e-mail, skal underretningen sendes inden fristens udløb. Hvis Kunden vil sikre sig bevis for at have fortrudt rettidigt, kan Kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 

Kunden bedes oplyse: Ordre ID, fulde navn og adresse, parkeringsanlæg, dato og start- og sluttidspunkt for reservationen.

Underretning om fortrydelsen skal gives til:  


Levysgade ApS

c/o CEGO

Lauritzens Plads 1, 4

9000 Aalborg

 

E-mail: info@phus.dk

 

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten sker tilbagebetaling til Kunden på samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved den oprindelige transaktion. Der pålægges ingen former for gebyrer som følge af udnyttelsen af fortrydelsesretten. Dog refunderer Levysgade ApS ikke betalingskortgebyret.

 

Har kunden gjort brug af parkering i parkeringshuset i fortrydelsesperioden bortfalder fortrydelsesretten. 

 

ÆNDRING AF BESTILLING

Der kan ikke foretages ændring i reservationen, efter den er bekræftet, men Kunden kan benytte sin fortrydelsesret og annullere reservationen via linket på ordrebekræftelsen og herefter foretage en ny reservation på www.phus.dk.

 

REKLAMATION

Enhver klage eller reklamation skal rettes direkte til Levysgade ApS via mail: info@phus.dk .

Reklamation over mangler ved serviceydelsen skal ske uden ugrundet ophold til Levysgade ApS, ellers mister Kunden sin ret til at gøre sin reklamation gældende.

 

 

MISLIGHOLDELSE

Det præciseres, at parkeringspladsen i det ønskede parkeringsanlæg er uspecificeret. Dog er der produkter som giver adgang til parkering i hele P-huset og abonnementer som kun giver ret til parkering på specifikke etager. 

Levysgade ApS forbeholder sig retten til at pålægge et kontrolgebyr på kr. 750,00 ved Kundens tilsidesættelse af bestemmelser og skiltning i parkeringsanlægget, og hvor Kundens parkering foregår til gene for andre.
Hvis man ikke betaler for sin parkering i den opstillede betalingsautomat eller via P-apps, så som f.eks. PARKPARK, der er til rådighed, så har Levysgade ApS i samarbejde med indkrævnings / inkasso firma ret til at sende en opkrævning på det for parkeringen skyldige beløb samt et opkrævningsgebyr på 350 kr. 

 

 

ANSVAR

Nedenstående ansvarsbestemmelser gælder ikke, hvis andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

Indkørsel i og brug af parkeringsanlægget sker for egen risiko og i henhold til Levysgade ApSs regler og retningslinjer, som skiltet i parkeringsanlægget. Hverken Levysgade ApS eller parkeringsanlæggets ejer kan holdes ansvarlig for ulykker, tyveri, skader på personer, køretøjer, værdigenstande eller deslignende, uanset årsag. Ligeledes kan Levysgade ApS ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

 

 

ÆNDRINGER AF KONTRAKTBESTEMMELSER

Aftaler og betingelser kan ændres/ophøre som følge af offentlige pålæg, forskrifter eller andre forhold, som Levysgade ApS ikke kan bære ansvaret for. Oplysning om sådanne ændringer vil fremgå på www.phus.dk 

 

 

FORCE MAJEURE

Såfremt levering af serviceydelsen forsinkes eller udelukkes som følge af uforudsete forhold, som Levysgade ApS ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til – krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout (herunder blandt personalet i Levysgade ApS), lukning af veje eller tilkørsler til parkeringsanlæg og/eller naturkatastrofer, udsættes leveringstiden i tilsvarende kalenderdage.

Levysgade ApS kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af force majeure.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

Såfremt uoverensstemmelser ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist indbringes for retten i Aalborg som første instans.

 

PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med reservation af parkering sker der behandling af personoplysninger om Kunden (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortoplysninger og nummerpladeoplysninger). Behandlingen sker i overensstemmelse med persondataloven, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.
Kunden data vil blive lagret i 3. parts software system som er specielt udviklet til formålet med kundehåndtering og fakturere. Der foreligger databehandlingsaftale mellem Levysgade ApS og software leverandør således data kun er tilgængelig for Levysgade ApS.
Ved besøg på www.phus.dk gemmes informationer (de såkaldte cookies) om, at Kunden har besøgt hjemmesiden. 

 

 

ANDRE BESTEMMELSER

Levysgade ApS kan til enhver tid revidere ovenstående salgs- og leveringsbetingelser for parkering i sine parkeringsanlæg ved at opdatere denne side.

 

Copyright © Levysgade ApS 

 

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ABONNEMENTSPARKERING

 

AFTALE

Ved gennemført bestilling af parkeringsabonnement indgås en aftale mellem enhver forbruger (”Kunden”) og Levysgade ApS, c/o CEGO, Lauritzens Plads 1, 4, DK-9000 Aalborg, CVR. nr. 35393986 (”Levysgade ApS”).

Når køb af abonnement er bekræftet, stiller Levysgade ApS én parkerings-ret til rådighed for Kunden i den selvvalgte periode og parkeringsfacilitet. 

Kunden vil skulle indsatte registreringsnumre på de biler kunder ønsker skal være omfattet af abonnementet.
Kontrakten er gældende når kundne har klikke af kunden accepterer vores betingelser og betalt for parkering abonnementet via hjemmesiden. Levysgade ApS kan kontaktes via salgsafdelingen: info@phus.dk 

 

 

GENERELLE BETINGELSER

Kontrakten gælder leje af parkeringsret(er) i det parkeringsanlæg i for det i abonnementet/abonnementerne inkluderede tidsrum. Kontrakten gælder kun til parkering af indregistreret person- eller varebil(er).

Der kan ikke parkeres påhængskøretøj, scooter, knallert m.m. via denne aftale, ligesom reparation af eller på køretøjer ikke må finde sted i parkeringsfacilitet. Dette gælder også montering og reparation af ruder, mobiludstyr o. lign.

Parkering må kun foretages indenfor de afmærkede parkeringsbåse. Køretøjer må ikke henstilles således, at disse er til gene for ind- eller udkørsel samt til gene for øvrige brugere. Levysgade ApS er berettiget til at fjerne eventuelle generende køretøjer. Levysgade ApS er ikke ansvarlig for skader på eller tyveri af / fra parkerede køretøjer.

Kundens brug af parkeringsfaciliteten sker i alle henseender på lejers egen risiko. Levysgade ApS påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri, hærværk eller skader på personer, køretøjer og udstyr m.m.

 

 

FINANSIELLE BETINGELSER

Fakturering sker forud enten månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller helårlig anhængigt af det valgte abonnement.

Abonnementstype, abonnementspris og faktureringsperiode er angivet i købsbekræftelsen.

Betalingsbetingelser er netto kontant. 

Fakturering kan ske via kreditkort eller andet online betalingsmiddel som tillader en månedsvis opkrævning.

Kunden kan få tilsendt en faktura elektronisk.

Opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kan kun ske ved udgangen af den valgte faktureringsperiode, og skal ske 1 måned før faktureringsperioden ophører.

Ved månedsvis fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) ske til udgangen af en hvilken som helst måned. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage.

Ved kvartalsvis fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske til udgangen af et kalenderkvartal. Det være sig d. 31/3, d. 30/6, d. 30/9 el. d. 31/12. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/3, skal opsigelsen således være Levysgade ApS i hænde senest d. 28/2).

Ved halvårlig fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske ved udgangen af den halvårlige abonnementsperiode. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/5, skal opsigelsen således være Levysgade ApS i hænde senest d. 30/4).

Ved årlig fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske ved udgangen af den årlige abonnementsperiode. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/12, skal opsigelsen således være Levysgade ApS i hænde senest d. 30/11).

Efter udløbet af den valgte abonnementsperiode (1 måned, 1 kvartal, 1 halvår eller 1 år) kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Prisreguleringer vil blive varslet senest 30 dage før udløbet af en faktureringsperiode.

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til denne lejekontrakt, herunder hvis Kunden ikke betaler den aftalte leje til tiden, vil udlejer iværksætte rykkerprocedure. Denne inkluderer udsendelse af op til 1 betalingspåmindelse samt to rykkere, der hver pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00. Ved udsendelse af 1. rykker vil Kundens abonnement blive spærret. Såfremt Kunden efter modtagelse af betalingspåmindelser fortsat ikke betaler det udestående beløb, overdrages sagen herefter til retslig inkasso, og kontrakten opsiges.

Det er kundes ansvar altid at have en fungere kreditkort / betalingsmiddel tilknyttet abonnementet. Kunden kan via hjemmesiden www.phus.dk selv ændre betalingsoplysninger og tilføre nyt kreditkort. 

 

Copyright © Levysgade ApS